Leveransvillkor

Nätbutikens produkter säljs av Vasa stad. (FO-nummer 0209602-6).

1. Registrering och personuppgifter

Beställning från nätbutiken förutsätter inte registrering. Genom att registrera dig i nätbutiken kan du i fortsättningen göra dina inköp snabbare och kontrollera de beställningar som du gjort. Som användarkod fungerar e-postadressen som angivits i samband med registreringen, då Kunden även väljer ett lösenord. Användarkoden och lösenordet är personliga. Kunden svarar för att användarkoden och lösenordet förvaras omsorgsfullt och för att de inte kommer i utomståendes kännedom eller besittning. Kunden svarar för all användning som sker med den egna användarkoden och det egna lösenordet och för eventuella kostnader eller avgifter som detta föranleder.

Kunden ska i nätbutiken ange de nödvändiga uppgifter som förutsätts för användning av Tjänsten. Vasa stad har rätt att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Kundens uppgifter sparas i nätbutikens kundregister. Vasa stad överlåter inte Kundens uppgifter till utomstående part utan att tillstånd begärts separat av den berörda. Kunden har en lagenlig rätt att förbjuda hantering av egna personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, liksom för personmatriklar och släktforskning.

2. Beställning

Produkterna beställs huvudsakligen via internet på adressen market.vaasa.fi via kundkorgen.

Alla beställningar bekräftas per e-post, där beställningens pris samt de beställda produkterna meddelas. För att få en beställningsbekräftelse förutsätts att e-postadressen meddelas i anslutning till beställningen.

Kunden förbinder sig i samband med varje beställning till de gällande användar- och leveransvillkoren för nätbutiken samt till de specialkrav som gäller den produkt som beställs.

3. Betalningssätt

Produkterna betalas i samband med beställningen. Internetbetalning sker genom en säker förbindelse via tjänsten Suomi.fi/Paytrail. Tjänsten innehåller finländska bankers internetbetalnings- och kortbetalningstjänster.  

En del av produkterna kan betalas även med Smartum eller ePassi. För att de här betalningssätten ska vara möjliga får köpkorgen inte samtidigt innehålla produkter, för vilka de här betalningssätten inte är tillåtna (till exempel kurser för barn). 

4. Priser och mervärdesskatt

Vid beställningar som gjorts via nätbutiken är det gällande priset det som finns i nätbutikens prislista vid beställningstidpunkten. Priserna i nätbutiken kan delvis avvika från priserna vid andra försäljningsställen. Rätten till prisändringar förbehålls. Alla priser anges i euro (EUR).

De produktpriser som syns i nätbutiken innehåller den mervärdesskatt som gäller i varje enskilt fall.

5. Annulleringsvillkor gällande anmälan

Anmälan är bindande.  Beställningen ska annulleras skriftligen. Det allmänna annulleringsvillkoret är en vecka, enligt vilket det skriftliga meddelandet om annullering (t.ex. e-post) ska vara framme senast en vecka innan verksamheten inleds, kontrollera eventuella avvikande anvisningar produktvis. Annulleringen är klar efter att vi har kvitterat annulleringen.  

Om ett på förhand bestämt minimiantal deltagare inte uppfylls, meddelar vi detta till de kontaktuppgifter som Kunden har uppgett i samband med beställningen. Miniantalet deltagare är produktspecifikt.

6. Administrering av Tjänsten, dess användbarhet och felsituationer

Vasa stad gör sitt bästa för att nätbutiken ska fungera felfritt och oavbrutet. Vasa stad har rätt att ha avbrott i nätbutiken på grund av en ändring, förnyande eller en teknisk orsak i anslutning till nätbutiken, på grund av underhålls-, installations- och servicearbete eller en motsvarande orsak eller om lagstiftningen eller ett annat myndighetsförordnande så förutsätter. Målet är att välja tidpunkter för avbrott så att de inte orsakar oskäliga olägenheter för Kunden.

Vasa stad svarar inte för fel som beror på avbrott i de datakommunikationsförbindelser som tillhandahålls av tredje part eller i andra datakommunikationstjänster och inte heller för fel i dessa tjänster. Vasa stad svarar inte heller för fel som beror på att Kunden använder nätbutiken på ett sätt som strider mot anvisningar eller bestämmelser eller som på annat sätt är föranledda av Kunden.

7. Dataskydd

Nätbutiken är skyddad med SSL-protokoll. Kunden ansvarar för att sköta dataskyddet för egna datasystem på ett behörigt sätt. Vasa stad sparar alla uppgifter som gäller Kunden eller som denne sänt som konfidentiella uppgifter. Vasa stad ordnar datasäkerheten för sin nätbutik effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att hindra otillbörligt tillträde till sina datasystem med lämpliga tekniska lösningar.

8. Apparater, programvaror och förbindelser

Kunden ansvarar själv för inköp av de apparater, programvaror och nätanslutningar som behövs för användning av nätbutiken, för deras funktion och för kostnader som de ger upphov till. De får inte orsaka störningar eller andra olägenheter för nätbutiken eller andra användare av nätet.

9. Skadeståndsansvar

Gentemot Kunden ansvarar Vasa stad endast för omedelbara skador som orsakats uppsåtligen genom ett avtalsbrott. Om man kan konstatera att det är fråga om ett fel från Vasa stads sida, kan Kunden ersättas de kostnader som denne obefogat debiterats i nätbutiken.

Vasa stad är inte skyldig att betala skadestånd och inte heller andra indirekta eller direkta ersättningar eller gottgörelser på grund av sådana störningar eller fel som nämns i stycke 6.

10. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Vasa stad från de skyldigheter som anknyter till nätbutiken, om det hindrar leverans i anslutning till Tjänsten eller medför orimliga olägenheter i leveransen. Som oöverstigligt hinder ses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsinställelse, ett myndighetsförordnande, störning i leveransen av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist samt kabel- och annan datakommunikationsstörning, som orsakas av eller beror på en utomstående eller annan motsvarande orsak som inte varit känd eller som det inte varit möjligt att bereda sig på i förväg med rimliga åtgärder. Vasa stad meddelar om ett oöverstigligt hinder på nätbutikens webbsidor genast efter att ett sådant uppkommit, ifall det är möjligt att ge ett sådant meddelande.

11. Ändring av användar- och leveransvillkoren

Vasa stad har rätt att ändra dessa användar- och leveransvillkor efter att ha meddelat om ändringarna i nätbutiken i god tid innan de träder i kraft.

12. Avgörande av tvister

Tvister gällande detta avtal avgörs i Österbottens tingsrätt enligt Finlands lag.